Yargıtay Bozma Kararı

Yargıtay Bozma Kararı

Hukuki ve yeterli olmayan gerekçe ile TCK 62. maddenin uygulanmaması bozmayı gerektirir

 

"hazırlıkta etkin pişmanlıkta bulunmak istediğini söyleyerek hükme esas alınan örgütsel faaliyetlerini ikrar edip, diğer örgüt mensupları hakkında bilgi veren tutuklanmasından sonra beyanlarından dönmesi nedeniyle TCK'nın 221. maddesinden faydalandırılmayan sanık hakkında hukuki ve yeterli olmayan gerekçe ile TCK’nın 62. maddesinin uygulanmasına yer olmadığına karar verilmesi nedeniyle kararın bozulması..."

 

 

 T.C.
    YARGITAY
    16. Ceza Dairesi                                                                                                                             Y A R G I T A Y    İ L A M I

Esas No      : 2019/8101    
Karar No      : 2020/794
Tebliğname No    : 16 - 2019/61559

 
İNCELENEN KARARIN;
Mahkemesi                              : İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi
Tarihi                                        : 25.04.2019
Numarası                                 : 2019/464 - 2019/511
İlk Derece Mahkemesi             : İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesinin 25.12.2018 tarih 
                                                 ve 2018/150 - 2018/301 sayılı kararı
Sanık    : 
Suç                                          : Silahlı terör örgütüne üye olma
Suç tarihi                                 : 05.02.2018

Temyiz edenler                        : Sanık ve müdafii
Tebliğnamedeki düşünce         : Onama

 

Bölge Adliye Mahkemesince verilen hüküm temyiz edilmekle;
Temyiz edenlerin sıfatı, başvuruların süresi, kararın niteliği ve temyiz sebeplerine göre dosya incelendi, gereği düşünüldü;
Temyiz taleplerinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi;
Duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede;
Toplanan delillerin suçun sübuta erdiği hususunda vicdani kanaatin oluşması için yeterli olup, şüpheye yer bırakmamış olması karşısında; sair temyiz itirazlarının reddine, ancak;
Takdiri indirim nedeni olarak; failin geçmişi, sosyal ilişkileri, fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki davranışları, cezanın failinin geleceği üzerindeki olası etkileri gibi hususların göz önünde bulundurulması gerektiği gözetilmeden, geçmişte hakkında herhangi bir suç kaydı ve sabıkası bulunmayan, dosyaya yansıyan olumsuz bir davranışı tespit edilemeyen ve hazırlıkta etkin pişmanlıkta bulunmak istediğini söyleyerek hükme esas alınan örgütsel faaliyetlerini ikrar edip, diğer örgüt mensupları  hakkında bilgi veren tutuklanmasından sonra beyanlarından dönmesi nedeniyle TCK'nın 221. maddesinden faydalandırılmayan sanık hakkında hukuki ve yeterli olmayan gerekçe ile TCK’nın 62. maddesinin uygulanmasına yer olmadığına karar verilmesi,


Kanuna aykırı, sanık ve müdafiinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde görülmüş olduğundan hükmün BOZULMASINA, suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, bozma nedeni, verilen ceza miktarı ve tutuklulukta geçirilen süre dikkate alındığında sanığın tahliye talebinin reddine, 28.02.2019 tarihinde yürürlüğe giren 20.02.2019 tarih ve 7165 sayılı Kanunun 8. maddesiyle değişik 5271 sayılı Kanunun 304. maddesi uyarınca dosyanın İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesine, kararın bir örneğinin bilgi için İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesine gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE, 05.02.2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
       
   

 

Paylaş