kripto varlık yasa tasarısı data-sizes=

Kripto Varlık Yasa Tasarısı

Kripto Varlık Yasa Teklifi son halini aldı.

SERMAYE PİYASASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
TEKLİFİ

MADDE 1- 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 3 üncü
maddesine aşağıdaki bentler eklenmiştir.
"aa) Cüzdan: Kripto varlıkların transfer edilebilmesini ve bu varlıkların ya da bu
varlıklara ilişkin özel ve açık anahtarların çevrim içi veya çevrim dışı olarak depolanmasını
sağlayan yazılım, donanım, sistem ya da uygulamaları,
bb) Kripto varlık: Dağıtık defter teknolojisi veya benzer bir teknoloji kullanılarak
elektronik olarak oluşturulup saklanabilen, dijital ağlar üzerinden dağıtımı yapılan ve değer
veya hak ifade edebilen gayri maddi varlıkları,
cc) Kripto varlık hizmet sağlayıcı: Platformları, kripto varlık saklama hizmeti
sağlayan kuruluşları ve bu Kanuna dayanılarak yapılacak düzenlemelerde kripto varlıkların
ilk satış ya da dağıtımı dahil olmak üzere kripto varlıklarla ilgili olarak hizmet sağlamak üzere
belirlenmiş diğer kuruluşları,
çç) Kripto varlık saklama hizmeti: Platform müşterilerinin kripto varlıklarımın veya bu
varlıklara ilişkin cüzdandan transfer hakkı sağlayan özel anahtarların saklanmasını,
yönetimini veya Kurulca belirlenecek diğer saklama hizmetlerini,
dd) Platform: Kripto varlık alım satım, ilk satış ya da dağıtım, takas, transfer, bunların
gerektirdiği saklama ve belirlenebilecek diğer işlemlerin bir veya daha fazlasının
gerçekleştirildiği kuruluşları,
ee) TÜBİTAK: Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunu,"


MADDE 2- 6362 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki
cümleler eklenmiştir.
"Kurul, sermaye piyasası araçlarının bu madde hükümlerine göre kayden ihraç edilerek MKK
tarafından izlenmesi yerine, kripto varlık olarak ihracına ve bunların oluşturulup saklandıklan
hizmet sağlayıcılar tarafından sunulan elektronik ortam nezdinde kayden izlenmesine ilişkin
esaslar belirleyebilir. Sermaye piyasası araçlarının kripto varlık olarak ihracı hâlinde; hakların
izlenmesi, üçüncü kişilere karşı ileri sürülebilmesi ve devredilmesinde, bunların oluşturulup
saklandıkları elektronik ortamdaki kayıtlar esas alınır. Kurul bu elektronik ortamdaki
kayıtlarla MKK sistemi arasında entegrasyon sağlanmasını zorunlu tutabilir. Bu fıkranın
uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Kurul tarafından belirlenir."


MADDE 3- 6362 sayılı Kanuna 35/A maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki
madde eklenmiştir.
"Kripto varlık hizmet sağlayıcıları ve kripto varlıklara ilişkin hükümler"
MADDE 35/B - (1) Kripto varlık hizmet sağlayıcıların kurulabilmesi ve faaliyete
başlaması için Kuruldan izin alınması zorunlu olup, bunlar münhasıran Kurulca belirlenecek
faaliyetleri yerine getirir. Bunların kuruluşlarına ve faaliyete başlamalarına, ortaklarına,
yöneticilerine, personeline, organizasyonuna, sermayelerine ve sermaye yeterliliğine,
yükümlülüklerine, bilgi sistemleri ve teknolojik altyapılarına, pay devirlerine, yapabilecekleri
faaliyetlere, faaliyetlerinin geçici veya sürekli olarak durdurulmasına ilişkin esaslar ile
faaliyetleri sırasında uymaları gereken diğer ilke ve esaslar Kurul tarafından belirlenir. Pay
devirlerinde Kurul izninin alınması zorunludur. Bu fıkra uyarınca yapılan düzenlemelere
aykırı olarak gerçekleştirilen devirler pay defterine kaydolunmaz ve bu hükme aykırı olarak
pay defterine yapılan kayıtlar hükümsüzdür.
(2) Kripto varlık hizmet sağlayıcıları, sistemlerinin güvenli bir şekilde yönetilebilmesi
için gerekli düzenlemeleri yapmak, önlemleri almak ve gerekli iç kontrol birim ve sistemlerini
oluşturmakla yükümlüdür. Kripto varlık hizmet sağlayıcıların kuruluşlarına ve/veya faaliyete
başlamalarına Kurulca izin verilebilmesi için bilgi sistemleri ve teknolojik altyapıları
konularında TÜBİTAK'ın belirleyeceği kriterlere uygunluk aranır.
(3) (a) Kripto varlık hizmet sağlayıcılarının ortaklarının;
1) 2004 sayılı Kanun veya diğer mevzuat hükümlerine göre müflis olmaması,
konkordato ilan etmiş olmaması, uzlaşma suretiyle yeniden yapılandırma başvurusunun tasdik
edilmiş olmaması ya da hakkında iflasın ertelenmesi kararı verilmiş olmaması,
2) Tasfiyeye tabi tutulan bankerler ile iradi tasfiye haricinde faaliyet izni iptal edilmiş
faktoring, finansal kiralama, finansman, tasarruf finansman, varlık yönetim, sigorta,
reasürans, emeklilik şirketleri ve ödeme sistemi işleticileri, ödeme hizmeti sağlayıcıları ile
para ve sermaye piyasalarında faaliyet gösteren kurumlarda doğrudan veya dolaylı olarak
yüzde on veya daha fazla paya sahip olmaması veya kontrolü elinde bulundurmaması,
3) Taksirli suçlar hariç olmak üzere affa uğramış olsalar bile mülga 1/3/1926 tarihli ve
765 sayılı Türk Ceza Kanunu, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu veya diğer
kanunlar uyarınca basit veya nitelikli zimmet, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık,
sahtecilik, güveni kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlar ile istimal ve istihlâk
kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık suçlarından, resmî ihale ve alım satımlara fesat
karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, bilişim sistemini engelleme, bozma, verileri yok
etme veya değiştirme, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması, suçtan kaynaklanan
malvarlığı değerlerini aklama suçlarından, terörizmin finansmanı ve 27/12/2020 tarihli ve
7262 sayılı Kitle imha Silahlannın Yayılmasımn Finansmanımn Önlenmesine İlişkin
Kanunun 5 inci maddesinde sayılan suçlardan veya Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar
ile egemenlik alametlerine ve organlarının saygınlığına karşı suçlardan, Devletin güvenliğine
karşı suçlardan. Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine ve milli savunmaya karşı
suçlardan. Devlet sırlarım açığa vurma suçu ile Devlet sırlarına karşı suçlardan ve
•casusluktan, yabancı devletlerle olan ilişkilere karşı suçlardan, 12/4/1991 tarihli ve 3713
sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki suçlardan, vergi kaçakçılığı suçlarından veya
bu suçlara iştirakten hükümlü bulunmaması, kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha
fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmaması ya da bu Kanunda yazılı suçlardan
kesinleşmiş mahkûmiyetinin bulunmaması,
4) Kanunun 101 inci maddesinin birinci fıkrasımn (a) bendi uyarınca işlem yasaklı
olmaması,
5) Gerekli mali güç ve işin gerektirdiği dürüstlük ve itibara sahip bulunması,
6) Ortaklık yapısının şeffaf ve açık olması,
şarttır.
(b) Yönetim kurulu üyelerinin ve yönetim kurulu üyesi olmaksızın kripto varlık hizmet
sağlayıcıyı temsile yetkili kişilerin bu fıkramn (a) bendinde yer alan mali güç şartı hariç
ortaklar için öngörülen şartları taşımaları zorunludur.
(c) Kripto varlık hizmet sağlayıcının dağıtılabilir kârının yarısından fazlasının tek başına
alma hakkına haiz olan veya şirket esas sözleşmesi uyarınca yönetim kurulunda üye sayısının
yarısından fazlasını seçme veya aday gösterme şeklinde temsil edilme hakkına sahip olan
gerçek kişilerin (a) bendinde yer alan şartları taşımaları zorunludur.
(ç) Kripto varlık hizmet sağlayıcının tüzel kişi kurucu ortaklarının sermayesinin veya
oy haklarını doğrudan veya dolaylı olarak yüzde on veya daha fazlasını temsil eden payları
ile bu oran altında olsa dahi yönetim kurulunda temsil edilme hakkı veren imtiyazlı
paylarına sahip ortaklarının da (a) bendinde yer alan şartları taşımaları zorunludur. Kuruluştan
sonraki ortaklık yapısı değişikliklerinde, kripto varlık hizmet sağlayıcının sermayesinin veya
oy haklarının doğrudan veya dolaylı olarak yüzde on veya daha fazlasını temsil eden payları
ile bu oranın altında olsa dahi yönetim kurulunda temsil edilme hakkı veren imtiyazlı
paylarına sahip tüzel kişi ortaklarının, sermayesinin veya oy haklarının doğrudan veya dolaylı
olarak yüzde on veya daha fazlasını temsil eden payları ile bu oranın altında olsa dahi
yönetim kurulunda temsil edilme hakkı veren imtiyazlı paylarına sahip ortaklarının da (a)
bendinde yer alan şartları taşımaları zorunludur.
(d) Kripto varlık hizmet sağlayıcının sermayesinin veya oy haklarının doğrudan veya
dolaylı olarak yüzde on veya daha fazlasını temsil eden payları ile bu oranın altında olsa dahi
yönetim kurulunda temsil edilme hakkı veren imtiyazlı paylarına sahip gerçek ve tüzel kişi
ortakları ile (ç) bendinde belirtilen ortakların, (a) bendinin (5) numaralı alt bendi hariç olmak
üzere, (a) bendinde belirtilen nitelikleri kaybetmeleri hâlinde, sahip oldukları payları (a)
bendinde belirtilen şartları sağlayan kişilere altı ay içinde devretmeleri gerekir. Söz konusu
süre içinde devredilecek paylara düşen oy haklarının kimlerce ve nasıl kullanılacağı Kurul
tarafından belirlenir.
(4) Platformlar üzerinden kripto varlıkların alınıp satılmasına ve ilk satış ya da
dağıtımın yapılmasına; kripto varlıkların takasına, transferine ve saklanmasına ilişkin usul
ve esaslar Kurul tarafından düzenlenir.
(5) Kripto varlık hizmet sağlayıcıları bu Kanunda atıf yapılan hükümler dışında bu
Kanunun diğer hükümlerine tabi değildir. Kanunun 35/B, 35/C ve 99/B maddelerinde
düzenlenip açıklık bulunmayan ya da uygulamanın yönlendirilmesi gereken hususlarda bu
Kanunun 128 inci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında Kurul düzenleyici işlemler tesis
ederek ve özel nitelikli kararlar alarak uygulamayı düzenlemeye ve yönlendirmeye yetkilidir.
Kanunun 35/B, 35/C ve 99/B maddeleri uyarınca Kurulca bankalara yükümlülük getirecek
düzenlemeler için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun görüşü alınır.
(6) Sermaye piyasası araçlarına özgü haklar sağlayan kripto varlıklara ilişkin olarak
düzenleyici işlemler tesis etmek, özel ve genel nitelikte kararlar almak ve tedbir ve yaptırım
uygulamak konusunda Kurul yetkilidir. Kurul, sermaye piyasası araçlarına özgü haklar
sağlayan kripto varlıklar dışında, dağıtık defter teknolojisinin veya benzer bir teknolojik
altyapının geliştirilmesi suretiyle oluşturulan, değeri bu teknolojiden ayrıştırılamayan nitelikte
olan kripto varlıkların satış ya da dağıtımının. Kanunun sermaye piyasası araçlarıyla ilgili
hükümlerine tabi olmaksızın platformlar nezdinde yapılabilmesi konusunda esaslar
belirleyebilir. Bu esaslara tabi olacak kripto varlıkları belirleme aşamasında teknik kriterler
açısından değerlendirme yapmak üzere TÜBİTAK'tan ya da bakanlıklara bağlı, ilgili, ilişkili
kurum ve kuruluşlar ile diğer kamu kurumlarından teknik rapor isteyebilir. Bu kapsamda bir
kripto varlığın teknolojik Özelliklerinin uygun görülmesi ve bunların satış ya da dağıtımına
izin verilmesi bunların kamuca tekeffîilü anlamına gelmez. Bu kripto varlıkların satış ya da
dağıtımının yapılması suretiyle halktan para toplayanlar ile bunlara fon sağlayanlar arasındaki
ilişkiler genel hükümlere tabidir. Bu işlemler sırasında Kurulca belirlenecek şekilde
hazırlanan ve ilan edilen her türlü bilgilendirme dokümanını imzalayan gerçek ve tüzel kişiler
bu dokümanlarda yer alan yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgilerden kaynaklanan zararlardan
müteselsilen sorumludur.
(7) Kurum ve kuruluşların, kripto varlıklara ilişkin olarak diğer mevzuattan
kaynaklanan görev ve yetkileri saklıdır.
(8) Bu maddenin altıncı fıkrasında belirtilen nitelikteki kripto varlıklar ile 35/C
maddesinin ikinci fıkrasındaki esaslar dâhilinde platformlarda işlem gören kripto varlıklar
dışındaki kripto varlıklara bu Kanun uygulanmaz.
(9) Kripto varlıklarla yapılan her türlü işleme ilişkin 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı
Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri saklıdır.
(10) Kripto varlıklara konu edinen rehin sözleşmelerine, 20/10/2016 tarihli ve 6750
sayılı Ticari İşlemlerde Taşnır Rehni Kanunu uygulanmaz." 


MADDE 4- 6362 sayılı Kanuna 35/A maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki
madde eklenmiştir.
"Kripto varlık hizmet sağlayıcıların faaliyetlerine ve kripto varlıkların transfer ve
saklamasına ilişkin esaslar
MADDE 35/C - (1) Kripto varlık hizmet sağlayıcıları ile bunlarda işlem yapmak
isteyen müşteriler arasında imzalanan sözleşmeler yazılı şekilde veya uzaktan iletişim
araçlarının kullanılması suretiyle mesafeli olarak ya da mesafeli olsun olmasın Kurulun yazılı
şeklin yerine geçebileceğini belirlediği ve bir bilişim veya elektronik haberleşme cihazı
üzerinden gerçekleştirilecek ve müşteri kimliğinin doğrulanmasına imkân verecek yöntemler
yoluyla kurulabilir ve buna ilişkin usul ve esaslar Kurul tarafından belirlenir. Kurul kripto
varlık hizmet sağlayıcılarla müşterileri arasında sözleşmelerin düzenlenmesine, kapsamına,
değiştirilmesine, ücret ve masraflara, sözleşmenin sona ermesine ve feshine ve bu
sözleşmelerin içeriğinde yer alması gereken asgari hususlara ilişkin belirlemeler yapabilir.
Kripto varlık hizmet sağlayıcıların müşterilerine karşı sorumluluğunu ortadan kaldıran veya
sınırlandıran her türlü sözleşme şartı geçersizdir. Platformlar müşterilerinin işlemlerine ilişkin
itirazlarını ve şikayetlerini etkin şekilde çözecek dâhili mekanizmalar kurmakla yükümlüdür.
Kripto varlık hizmet sağlayıcılar müşterilerin kimliklerini, 11/10/2006 tarihli ve 5549 sayılı
Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanım ve ilgili diğer mevzuat hükümleri
kapsammda tespit etmekle yükümlüdür.
(2) Platformlarca kendi nezdlerinde işlem görecek veya ve ilk satış ya da dağıtımı
yapılacak kripto varlıkların belirlenmesine ve bunların işlem görmesinin sonlandırılmasına
ilişkin yazılı listeleme prosedürü oluşturulması zorunlu olup, bu konuda Kurul tarafından ilke
ve esaslar düzenlenebilir. Belirlenecek ilke ve esaslarda, TÜBİTAK'ın ya da gerekli görülen
diğer kurum ve kuruluşların görüşü alınarak kripto varlıkların teknolojik özelliklerine ilişkin
teknik kriterlere yer verilebilir. Bir kripto varlığın platformlarca listelenmiş olması bunların
kamuca tekeffülü anlamına gelmez.
(3) Platformlarda fiyatlar serbestçe oluşur. Kurulca yurt dışı piyasalarda yaygın olarak
işlem gördüğü değerlendirilen ve fiyatı yurt dışı piyasalarda da oluşan kripto varlıklara ilişkin
işlemler hariç olmak üzere, platformlarda gerçekleştirilen makul ve ekonomik bir gerekçeyle
açıklanamayan ve platform nezdindeki işlemlerin güven, açıklık ve istikrar içinde çalışmasını
bozacak nitelikteki eylem ve işlemlere ilişkin bu Kanunun 104 üncü maddesi hükümleri
uygulanır. Platformlar işlemlerin güvenilir, şeffaf, etkin, istikrarlı, adil, dürüst ve rekabetçi bir
şekilde gerçekleşmesinin sağlanması ve piyasa bozucu nitelikte eylem ve işlemlerin tespit
edilmesi, önlenmesi ve tekrarlanmaması amacıyla emir ve işlem esaslarım belirler,
bünyelerinde gerekli gözetim sistemini kurar ve her türlü önleyici tedbirleri alır. Platformlar
nezdlerinde gerçekleştirilen piyasa bozucu nitelikte eylem ve işlemlere ilişkin olarak tespitleri
yapmak, bu nitelikteki eylem ve işlemleri gerçekleştiren hesapların kısıtlanması, durdurulması
ve kapatılması dâhil olmak üzere gerekli tedbirleri almak ve ulaşılan tespitleri rapora
bağlayarak Kurula bildirmekle yükümlüdür.
(4) Platformlar ile bunların müşterileri arasındaki ilişkiler ve platformlarda
gerçekleştirilen işlemler nedeniyle taraflar arasında oluşan uyuşmazlıklar genel hükümlere
tabidir. Platformlara Kurul tarafından faaliyet izni verilmiş olması, işlemlerin kamunun
güvencesi altında olduğu anlamına gelmez. Kripto varlıklar bu Kanunun 82 nci maddesinde
düzenlenen yatırımcı tazmin hükümlerine tabi değildir.
(5) Müşterilerin kripto varlık transferlerinin gerçekleştirildiği cüzdanlara ve fon
transferlerinin gerçekleştirildiği hesaplara ilişkin kayıtlar kripto varlık hizmet sağlayıcılar
tarafından güvenli, erişilebilir ve takip edilebilir şekilde tutulur. Tüm işlem kayıtlarının
bütünlüğü, doğruluğu ve gizliliği sağlanır. Müşterilerin kripto varlık transfer işlemlerinde
Kurul ve Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı tarafından yapılan düzenlemelere uyulur.
Bu düzenlemelerde transfer mesajlarında gönderici ve alıcıya ilişkin olarak yer alması
öngörülen bilgi ve veriler kripto varlık hizmet sağlayıcılar tarafından yine düzenlemelerde
belirlenen sürelerde güvenli bir şekilde gönderilir. Bu amaçla dağıtık defter teknolojisi,
başkaca bağımsız bir mesajlaşma platformu veya uygulama ara yüzü gibi mesajlaşmaya
imkân veren yazılım uygulamaları ve teknolojik araçlar kullanılabilir.
(6) Platformların müşterilerine ait kripto varlıkların müşterilerin kendi cüzdanlarında
bulundurulması esastır. Müşterilerin kendi cüzdanlannda bulundurmayı tercih etmedikleri
kripto varlıklara ilişkin saklama hizmetinin, Kurul tarafından yapılacak düzenleme uyarınca
yetkilendirilmiş ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından uygun görülen
bankalarca veya Kurulca kripto varlık saklama hizmeti sunma konusunda yetkilendirilmiş
diğer kuruluşlarca sunulması ve müşterilere ait nakitlerin bankalarda tutulması zorunludur.
Kurul, her bir kripto varlık için veya bunların dayandığı teknolojik özellikler ya da kripto
varlıkların nitelik ve nicelikleri kapsamında saklama konusunda ayrı esaslar belirlemeye
yetkilidir.
(7) Müşterilere ait nakit ve kripto varlıklar, kripto varlık hizmet sağlayıcıların
malvarlığından ayrı olup, kayıtlar da bu hükme uygun olarak tutulur. Müşterilerin her ne
suretle olursa olsun kripto varlık hizmet sağlayıcıları nezdinde bulunan nakit ve kripto
varlıklan, kripto varlık hizmet sağlayıcılarının borçları nedeniyle, kripto varlık hizmet
sağlayıcılarımn mal varlığı ise müşterilerin borçları nedeniyle kamu alacaklan için olsa dahi
haczedilemez, rehnedilemez, iflas masasına dâhil edilemez ve üzerlerine ihtiyati tedbir
konulamaz. Kripto varlık hizmet sağlayıcılar tarafından müşteri nakitlerinin bankalarda
tutulmasına ilişkin olarak bu Kanunun 46 ncı maddesinin yedi ve sekizinci fıkraları kripto
varlık hizmet sağlayıcıları bakımından da uygulanır.
(8) Kripto varlıklara yönelik yatırım danışmanlığı ve portföy yöneticiliği yapılmasına
ilişkin usul ve esaslar Kurulca belirlenir.
(9) Kripto varlık hizmet sağlayıcılar yayın, ilan, reklam ve duyuruları ile her türlü
ticari iletişimle ilgili olarak Kurulca belirlenen esaslara uyar.
(10) Kripto varlık hizmet sağlayıcılara icra edecekleri faaliyetleri gösteren yetki
belgesi verilir. Bankalar için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun uygun görüşü
aranır."


MADDE 5- 6362 sayılı Kanunun 46 ncı maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
"(2) Bankalar nezdinde tutulmakta olan müşteri nakitlerinin ilgili yatırım kuruluşu
müşterileri için açılacak olan münferit hesap veya hesaplarda, yatırım kuruluşunun kendi
nakit varlığından ayrı olarak izlenmesi esastır. Müşteri hesaplarımn bankalarda
nemalandırılmasma ilişkin esaslar Kurulca belirlenir. Müşteri hesapları kredi teminatı olarak
gösterilemez, bu hesaplar üzerinde yatırım kuruluşu lehine blokaj, rehin ve benzeri takyidat
tesis edilemez. Bankaların bu kapsamdaki sorumluluğu yatırım kuruluşlarınca yapılan
bildirimlerle sınırlıdır. Bu hesaplarda bakiyesi yer alan müşterilerle ilgili tedbir, haciz ve
benzeri her türlü idari ve adli talepler münhasıran ilgili yatırım kuruluşuna bildirilir ve yatırım
kuruluşu tarafından yerine getirilir.
(8) Yatırım kuruluşlarınca müşteri nakitleri için bankalar nezdinde açılan hesaplar
banka muhasebesinde ayrı bir hesapta izlenir. Bankalar yatırım kuruluşu müşteri nakitlerinin
kaydedildiği hesaplara ilişkin olarak Kurulca belirlenen şekilde ve sıklıkta Kurula bildirim
yapmak zorundadır. Bu yükümlülük Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından
Kurula tahsis edilen bir sistem yoluyla da yerine getirilebilir."


MADDE 6- 6362 sayılı Kanunun 74 üncü maddesinin birinci fıkrasına "sermaye
piyasalarında faaliyet gösteren kurumlardan Kurulca uygun görülenler" ibaresinden sonra
gelmek üzere "ile kitle fonlama platformları ve kripto varlık hizmet sağlayıcıları" ibaresi
eklenmiştir.


MADDE 7- 6362 sayılı Kanunun 99 uncu maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
ve dördüncü fıkrasında yer alan "Kurulun başvurusu üzerine Bilgi Teknolojileri ve İletişim
Kurumu, ilgili internet sitesine erişimi engeller" ibaresi "internet aracılığıyla yapılan
yayınlarla ilgili olarak içeriğin çıkarılmasına ve/veya erişimin engellenmesine Kurul
tarafından karar verilir. Karar uygulanmak üzere Erişim Sağlayıcıları Birliğine gönderilir"
şeklinde değiştirilmiştir.
"(3) İzinsiz sermaye piyasası faaliyetlerinin, internet aracılığı ile yürütüldüğü tespit
edildiğinde; internet aracılığıyla yapılan yayınlarla ilgili olarak içeriğin çıkarılmasına ve/veya
erişimin engellenmesine Kurul tarafından karar verilir. Karar uygulanmak üzere Erişim
Sağlayıcıları Birliğine gönderilir."


MADDE 8- 6362 sayılı Kanuna 99 uncu maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki
madde eklenmiştir.
"Kripto varlık hizmet sağlayıcıların faaliyetlerinde uygulanacak tedbirler

MADDE 99/A - (1) Kripto varlık hizmet sağlayıcıların hukuka aykırı faaliyet ve
işlemlerinde uygulanacak tedbirler için bu Kanunun 96 ncı maddesi; izinsiz kripto varlık
hizmet sağlayıcılığı faaliyetinde uygulanacak tedbirler için bu Kanunun 99 uncu maddesi;
izinsiz kripto varlık hizmet sağlayıcılığı faaliyetinde bulunanlann ilan, reklam ve açıklamaları
ile her türlü ticari iletişimlerine ilişkin olarak bu Kanunun 100 üncü maddesinin birinci fıkrası
hükümleri uygulanır. Yurt dışında yerleşik platformlar tarafından Türkiye'de yerleşik kişilere
yönelik faaliyette bulunulması ya da Kurulca yapılacak düzenlemeler kapsamında kripto
varlıklara ilişkin yasaklanmış bir faaliyetin Türkiye'de yerleşik kişilere sunulması da izinsiz
kripto varlık hizmet sağlayıcılığı sayılır. Yurt dışında yerleşik platformlar tarafından
Türkiye'de iş yeri açılması, Türkçe internet sitesi oluşturulması, sunulan kripto varlık
hizmetlerine ilişkin olarak doğrudan ve/veya Türkiye'de yerleşik kişi ya da kurumlar
aracılığıyla tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinde bulunulması durumlarından herhangi birinin
varlığı hâlinde faaliyetlerin Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olduğu kabul edilir.
Faaliyetlerin Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olduğunun tespitine ilişkin ilave kıstaslar
Kurul tarafından belirlenebilir.
(2) Kurul, kripto varlık hizmet sağlayıcıların faaliyetlerinden kaynaklanan nakit ödeme
ve kripto varlık teslim yükümlülüklerini yerine getiremediği veya kısa sürede yerine
getiremeyeceği ya da bunlardan bağımsız olarak mali yapılarımn ciddi surette zayıflamakta
olduğu ya da mali durumunun taahhütlerini karşılayamayacak kadar zayıflamış olduğunun
tespiti hâlinde üç ayı geçmemek üzere verilecek uygun süre içinde mali yapılarının
güçlendirilmesini istemeye ya da herhangi bir süre vermeksizin doğrudan kripto varlık hizmet
sağlayıcılarının faaliyetlerini geçici olarak durdurmaya; faaliyet yetkilerini kaldırmaya;
sorumluluğu tespit edilen yöneticilerin ve çalışanların imza yetkilerini sınırlamaya veya
kaldırmaya yetkilidir. Bu fıkra uyannca faaliyetleri geçici olarak durdurulan kripto varlık
hizmet sağlayıcıları için bu Kanunun 97 nci maddesinin üçüncü fıkrası hükümleri uygulanır.
(3) Aşağıdaki hâllerde Kurul internet aracılığıyla yapılan yayınlarla ilgili olarak içeriğin
çıkarılmasına ve/veya erişimin engellenmesine karar verir. Karar uygulanmak üzere Erişim
Sağlayıcıları Birliğine gönderilir.
a) Kurulca belirlenen esaslara ya da yasaklara aykırı olarak internet üzerinden ilan,
reklam ve duyuru yapıldığına ilişkin bilgi edinilmesi.
b) Kurulca belirlenen esaslara aykırı olarak kripto varlıklara yönelik yatırım
danışmanlığı ve/veya portföy yöneticiliği yapıldığına ilişkin bilgi edinilmesi.
c) İzin alınmaksızın kripto varlık hizmet sağlayıcılığı faaliyetinin internet aracılığıyla
yapıldığının Kurulca tespit edilmesi.
(4) Üçüncü fıkranın (a) bendi saklı kalmak kaydıyla, Kurulca belirlenen esaslara aykırı
olarak internet dışındaki mecralardan ilan, reklam ve dujaıru yapıldığının tespiti hâlinde,
sorumluların ilgili mevzuat uyarınca ilan ve reklamları durdurulabilir, kanuna aykırı
belgeleriyle, ilan ve reklamlan toplatılabilir. Söz konusu işlemler mahallin en büyük mülkî
idare amirinin bildirimi üzerine işyeri açma ve çalışma ruhsatlarına ilişkin mevzuatta
belirlenen yetkili idareler tarafından yerine getirilir."


MADDE 9- 6362 sayılı Kanuna 99 uncu maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki
madde eklenmiştir.
"Kripto varlık hizmet sağlayıcıların denetimi ve uygulanacak yaptırımlar

MADDE 99/B - (1) Kripto varlık hizmet sağlayıcıların Kanuna ve ilgili mevzuata
uygunluğunun denetimi konusunda Kanunun 88, 89 ve 90 ıncı maddeleri uygulanır. Kripto
varlık hizmet sağlayıcıların Kanuna ve ilgili mevzuata uygunluğunun denetiminde Kanunun
88 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca belirlenen yetkiyi haiz olarak Kurul personeli ile
birlikte denetim faaliyeti icra etmek ya da kendi düzenlemelerinin imkân verdiği şekilde
denetim faaliyeti yürütenlere teknik destek verecek şekilde meslek personeli olma şartı
aranmaksızın nezaret etmek üzere Kurulun talebi üzerine bakanlıklara bağlı, ilgili, ilişkili
kurum ve kuruluşlar ile diğer kamu kurumlarından bu kurum ve kuruluşların onayı ile
personel görevlendirilebilir. Bu Kanun uyarınca görevlendirilenler bakımından da Kanunun
89, 90, 111 ve 113 üncü maddeleri uygulanır.
(2) Kripto varlık hizmet sağlayıcılarının mali denetimi ve bilgi sistemleri bağımsız
denetimi Kurulca ilan edilen listede yer alan bağımsız denetim kuruluşlarınca yapılır. Bilgi
sistemleri denetimine ilişkin ilave usul ve esaslar TÜBİTAK ya da gerekli görülen diğer
kurum ve kuruluşların görüşü alınarak Kurulca belirlenir. Kurul personeli ve bu maddenin
birinci fıkrası kapsamında görevlendirilen diğer personel, Kurulca belirlenecek program
çerçevesinde yetkili kuruluşlar tarafından yapılacak bilgi sistemleri denetimlerinin her
aşamasına, denetçi bağımsızlığı ilkesini zedelemeksizin izleyici sıfatı ile eşlik edebilir. Bu
şekilde denetime katılanlar bağımsız denetim kuruluşlarının ulaştığı denetim sonuçlarıyla
ilgili bir sorumluluk taşımaz ve yetkili kuruluşun bilgi birikimini şahsına veya bir başka
yetkili kuruluşa çıkar sağlamak için kullanamaz.
(3) Kripto varlık hizmet sağlayıcılarının hukuka aykırı faaliyetleri ile nakit ödeme
ve/veya kripto varlık teslim yükümlülüklerini yerine getirememesinden kaynaklanan
zararlardan kripto varlık hizmet sağlayıcıları sorumludur. Zararın kripto varlık hizmet
sağlayıcılarından tazmin edilememesi veya edilemeyeceğinin açıkça belli olması hâlinde;
kripto varlık hizmet sağlayıcı mensupları kusurlarına ve durumun.gereklerine göre zararlar
kendilerine yükletilebildiği ölçüde sorumlu olup, şahsi sorumlulukla ilgili olarak bu Kanunun
11 O/B maddesi uygulanır.
(4) Kripto varlık hizmet sağlayıcıları bilişim sistemlerinin işletilmesi, her türlü siber
saldırı, bilgi güvenliği ihlalleri gibi fiillerden veya personelin her türlü davranışından
kaynaklanan kripto varlık kayıplarından 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar
Kanununun 71 inci maddesi kapsamında sorumludur. Kayıplann kripto varlık hizmet
sağlayıcılarından tazmin edilememesi veya edilemeyeceğinin açıkça belli olması hâlinde;
kripto varlık hizmet sağlayıcı mensupları kusurlarına ve durumun gereklerine göre kayıplar
kendilerine yükletilebildiği ölçüde sorumlu olup, şahsi sorumlulukla ilgili olarak bu Kanunun
11 O/B maddesi hükümleri uygulanır. Hizmet sağlayıcıların kusuru olmaksızın sunulan
hizmetlerde yaşanan kesintilerden kaynaklanan, geçici bir süre emir iletilememesi ya da
işlem/transfer yapılamaması hâlleri ve benzeri hâllerde ortaya çıkan zararlar bu fıkra
kapsamında değerlendirilmez.
(5) Kanunun 35/B ve 35/C maddelerine ya da Kurulca yapılacak düzenlemelere aykırı
fiillerde bulunanlara bu Kanunun 103 ve 105 inci maddeleri uyannca idari para cezası
uygulanır.
(6) Kripto varlık hizmet sağlayıcılar hakkında bu Kanunun 111, 112, 113 ve 115 inci
maddeleri uygulanır. Bu Kanunun 35/B maddesinin altıncı fıkrası kapsamında sermaye
piyasası araçlarına özgü haklar sağlayan kripto varlıklar dışında Kurulca esaslan belirlenmesi
öngörülen kripto varlıkların Kanuna ve ilgili düzenlemelere aykın şekilde satış ya da
dağıtımının yapılması halinde Kanunun 91 ve 92 nci madde hükümlerinde öngörülen tedbirler
uygulanabilir. Söz konusu aykırılıklarda Kanunun 109 uncu maddesinde öngörülen
yaptırımlar uygulanır.
(7) Müşterilere ait nakit ve kripto varlıklara ilişkin tedbir, haciz ve benzeri her türlü
idari ve adli talepler münhasıran kripto varlık hizmet sağlayıcıları tarafından yerine getirilir.
Nakit ve kripto varlıkların bilişim sistemleri vasıtasıyla sorgulanması ve elektronik ortamda
haczi hakkında 2004 sayılı Kanunun 78 inci maddesi uygulanır. 21/7/1953 tarihli ve 6183
sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre takip edilecek
alacaklar için de bilişim sistemleri vasıtasıyla sorgulama yapılabilir ve elektronik ortamda
haciz tatbik edilebilir. Müşterilere ait nakit ve kripto varlıklara adli makamlarca el konulması
hâlinde, el konulan varlıkların Kurulca yetkilendirilmiş saklama hizmeti sağlayan kuruluşlar
nezdinde oluşturulan cüzdanlarda muhafazası için gerekli tüm işlemler adli makamlarca tesis
edilir."


MADDE 10- 6362 sayılı Kanunun 101 inci maddesinin başlığı "Piyasa bozucu
eylemler, bilgi suistimali ve piyasa dolandırıcılığı incelemelerinde uygulanacak tedbirler"
şeklinde değiştirilmiş, birinci fıkrasına "Kurul," ibaresinden sonra gelmek üzere "104 üncü,"
ibaresi ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
"(3) Bu Kanunun 104, 106 ve 107 nci maddeleri uyannca gerçekleştirilen inceleme ve
denetimler kapsamında, Kurulca internet aracılığıyla yapılan yayınlarla ilgili olarak içeriğin
çıkarılmasına ve/veya erişimin engellenmesine karar verilebilir. Bu durumda karar
uygulanmak üzere Erişim Sağlayıcıları Birliğine gönderilir."


MADDE 11- 6362 sayılı Kanunun 103 üncü maddesinin birinci fıkrasına "bu fıkranın
birinci cümlesinde yer alan asgari miktardan az olmamak üzere" ibaresinden sonra gelmek
üzere "aykırılık tarihinden önceki son" ibaresi ile fıkraya aşağıdaki cümle ve maddeye
aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
"Tüzel kişiliğin niteliğine göre, brüt satış hasılatı ile vergi öncesi kârın belirlenmesine ilişkin
usul ve esaslar Kurulca düzenlenir.
(9) Bu maddede ve Kanunun 104 üncü maddesinde belirtilen menfaat hesaplamalarında;
kişinin menfaatin elde edilmesiyle bağlantılı işlemler ve faaliyetlerde ödediği komisyonlar,
vergiler, kredi faizleri, danışmanlık ücretleri ve Kurulca benzer kapsamda olduğu
değerlendirilen diğer maliyetleri dikkate alınmaksızın ve elde edilen menfaatin nakde çevrilip
çevrilmediğine bakılmaksızın hesaplama yapılır. Alım satım işlemleriyle ilgili olarak
yapılacak menfaat hesaplamalarında dikkate alınacak fiyatlar, maliyet yöntemleri ile diğer
hususlara ilişkin esaslar Kurulca belirlenir."


MADDE 12- 6362 sayılı Kanuna 109 uncu maddesinden sonra gelmek üzere
aşağıdaki madde eklenmiştir.

"izinsiz kripto varlık hizmet sağlayıcılığı faaliyeti
MADDE 109/A - (1) İzin almaksızın kripto varlık hizmet sağlayıcısı olarak faaliyet
yürüttüğü tespit edilen gerçek kişiler ve tüzel kişilerin yetkilileri üç yıldan beş yıla kadar
hapis ve beş bin günden on bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılırlar."


MADDE 13- 6362 sayılı Kanuna 110 uncu maddesinden sonra gelmek üzere
aşağıdaki madde eklenmiştir.
"Kripto varlık hizmet sağlayıcılarda zimmet
MADDE 11 O/A - (1) Kripto varlık hizmet sağlayıcı görevi nedeniyle kendisine tevdi
edilmiş olan veya koruma, saklama ve gözetimiyle yükümlü olduğu para veya para yerine
geçen evrak veya senetleri, diğer malları veya kripto varlıkları kendisinin ya da başkasının
zimmetine geçiren kripto varlık hizmet sağlayıcı yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile diğer
mensupları, sekiz yıldan on dört yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası ile
cezalandırılacakları gibi kripto varlık hizmet sağlayıcının zararını tazmine mahkûm edilirler.
(2) Suçun, zimmetin açığa çıkmamasını sağlamaya yönelik hileli davranışlarla
işlenmesi hâlinde faile on dört yıldan yirmi yıla kadar hapis ve yirmi bin güne kadar adli para
cezası verilir. Ancak, adli para cezasının miktarı kripto varlık hizmet sağlayıcının ve
müşterilerinin uğradığı zararın üç katından az olamaz.
(3) Faaliyet izni kaldırılan bir kripto varlık hizmet sağlayıcının; hukuken veya fiilen
yönetim veya kontrolünü elinde bulundurmuş olan gerçek kişi ortaklarımn, kripto varlık
hizmet sağlayıcının ya da müşterilerinin kaynaklarını, her ne suretle olursa olsun kripto varlık
hizmet sağlayıcının emin bir şekilde çalışmasını tehlikeye düşürecek şekilde doğrudan veya
dolaylı olarak kendilerinin veya başkalarının menfaatlerine kullandırmak suretiyle, kripto
varlık hizmet sağlayıcıyı veya müşterilerini zarara uğratmaları zimmet olarak kabul edilir. Bu
fiilleri işleyenler hakkında on iki yıldan yirmi iki yıla kadar hapis ve yirmi bin güne kadar adli
para cezasına hükmolunur; ancak, adli para cezasının miktarı kripto varlık hizmet sağlayıcının
ve müşterilerinin uğradığı zararın üç katından az olamaz. Ayrıca, meydana gelen zararın
müteselsilen ödettirilmesine karar verilir.
(4) Soruşturma başlamadan önce, zimmete geçirilen para veya para yerine geçen evrak
veya senetlerin, diğer malların veya kripto varlıkların aynen iade edilmesi veya uğranılan
zararın tamamen tazmin edilmesi hâlinde, verilecek cezanın üçte ikisi indirilir.
(5) Kovuşturma başlamadan önce, gönüllü olarak, zimmete geçirilen para veya para
yerine geçen evrak veya senetlerin, diğer malların veya kripto varlıkların aynen iade edilmesi
veya uğranılan zararın tamamen tazmin edilmesi hâlinde, verilecek cezanın yansı indirilir. Bu
durumun hükümden önce gerçekleşmesi hâlinde, verilecek cezanın üçte biri indirilir.
(6) Zimmet suçunun konusunu oluşturan para veya para yerine geçen evrak veya
senetleri veya diğer malların veya kripto varlıkların suçun işlendiği tarihteki değerinin azlığı
nedeniyle verilecek ceza üçte birden yarıya kadar indirilir.
(7) Bu maddenin uygulanmasında kontrol 5411 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinde
tanımlanan kontrolü ifade eder."


MADDE 14- 6362 sayılı Kanuna 110 uncu maddesinden sonra gelmek üzere
aşağıdaki madde eklenmiştir.
"Kripto varlıklara ilişkin şahsi sorumluluk

MADDE 110/B - (1) BCripto varlık hizmet sağlayıcının bu Kanunun 110/A maddesi
kapsamında zimmet sayılan karar ve işlemler gerçekleştirdiği tespit edilen yönetim kurulu
başkan ve üyeleri, diğer mensupları, hukuken veya fiilen yönetim veya kontrolünü elinde
bulundurmuş olan gerçek kişi ortaklarının müşterilere verdikleri zararla sınırlı olarak zimmete
geçirildiği tespit edilen tutardan öncelikli olarak karşılanmasını sağlamak amacıyla şahsi
sorumluluklan yoluna gidilerek, Kurulun talebi üzerine doğrudan şahsen iflaslarına
mahkemece karar verilebilir. Bu karar ve işlemler üçüncü kişilere menfaat temini amacıyla
yapıldığı takdirde, menfaat temin eden kişiler hakkında da temin ettikleri menfaat üzerinden
uygulanır. Haklarında şahsi iflas kararı verilenlerin aktiflerinden nakit olanlar doğrudan
doğruya, olmayanlar ise paraya çevrilmek suretiyle, müşterilerin zararlarının ödenmesinde
kullanılır. Aktiflerden öncelikle müşteri zararları ödenir. Müşteri zararlarımn tamamının
karşılanamaması hâlinde garameten ödeme yapılır. Müşteri zararları tamamen karşılandıktan
sonra artan kısım haklarında şahsi iflas kararı verilenlere iade edilir. Bu madde hükmüne göre
iflası istenenler hakkında mahkemece 2004 sayılı Kanunun 257 nci ve izleyen maddeleri
hükümleri uygulanır."


MADDE 15- 6362 sayılı Kanuna 115 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki
madde eklenmiştir.
"Kripto varlıkların zimmet suçuna özel soruşturma usulü
MADDE 115/A - (1) Bu Kanunun 110/A maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen
suçtan dolayı soruşturma ve kovuşturmalar Kurulun yazılı bildirimi üzerine veya
gecikilmesinde sakınca görülen hâllerde re'sen Cumhuriyet savcılarınca yapılır ve Kurul
haberdar edilir. Başvuru üzerine kamu davası açılması hâlinde iddianamenin kabulü ile
birlikte, bir örneği Kurula tebliğ edilir ve Kurul aynı zamanda katılan sıfatını kazanır.
(2) Bu maddenin birinci fıkrası uyarınca başlatılan soruşturmalar neticesinde
kovuşturmaya yer olmadığına karar verilirse, bu karar ilgisine göre Kurula ve soruşturmanın
tarafı ilgililere tebliğ edilir. Kurul ve ilgililer kendisine tebliğ edilen bu kararlara karşı
4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununa göre itiraza yetkilidir. Kamu
davası açılması hâlinde, iddianamenin bir örneği Kurula tebliğ edilir.
(3) Bu Kanunda tanımlanan zimmet suçuna ait davalar, fiilin işlendiği yerin bağlı
olduğu ilin adıyla anılan (1) numaralı ağır ceza mahkemelerinde görülür. Gerekli görülen
yerlerde Adalet Bakanlığının teklifi üzerine Hâkimler ve Savcılar Kurulunca bu tür suçlara
bakmak üzere o yerlerdeki diğer ağır ceza mahkemeleri de görevlendirilebilir.
(4) Bu Kanunun 110/A maddesinin üçüncü fıkrası kapsamına giren suçların
soruşturma ve kovuşturmalarında 5411 sayılı Kanunun 166 ncı maddesinde yer alan hükümler
tatbik olunur.
(5) Bu Kanunun 110/A maddesinde yazılı suçlardan dolayı mahkûm olanlar, Hazineye
olan borçları ve tazminatları ödemediği veya bu borçlar ve tazminatlar malvarlıklarından
tahsil olunamadığı sürece, bunlar hakkında koşullu salıverilme hükümleri uygulanmaz.
(6) Bu Kanunun 110/A maddesinde tammlanan suç bakımından, 5271 sayılı Kanımun
128 inci maddesinde yer alan el koyma ve 133 üncü maddesinde yer alan şirket yönetimi için
kayyım tayini tedbirlerine ilişkin hükümler uygulanabilir."


MADDE 16- 6362 sayılı Kanunun 130 uncu maddesinin dördüncü fıkrasından sonra
gelmek üzere aşağıdaki fikra eklenmiş ve diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.
"(5) Her yıl platformlarm bir önceki yılki faiz gelirleri hariç tüm gelirlerinin yüzde biri
Kurul, yüzde biri de TÜBİTAK bütçesine ilgili yılın Mayıs ayı sonuna kadar ödenerek gelir
olarak kaydedilir. Bu fıkraya göre yapılacak tahakkuk ve ödemelerle ilgili diğer esaslar
Kurulca belirlenir."


MADDE 17- 6362 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
"Kripto varlık hizmet sağlayıcılara ilişkin geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 11 - (1) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte kripto varlık hizmet
Bağlayıcılığı faaliyeti yürütenler, yürürlük tarihinden itibaren bir ay içinde, Kurulca
belirlenecek belgelerle Kurula başvuruda bulunarak, Kanunun 35/B ve 35/C maddeleri
hükümleri uyarınca çıkarılacak ikincil düzenlemelerde öngörülecek şartları sağlayarak
faaliyet izni almak üzere gerekli başvuruları yapacaklarına veya müşteri hak ve menfaatlerini
zarara uğratmadan üç ay içerisinde tasfiye kararı alacaklarına ve tasfiye sürecinde yeni
müşteri kabul etmeyeceklerine dair bir beyan sunmak zorundadır. Kanunun yürürlüğü
sonrasında faaliyete başlamak isteyenler faaliyetlerine başlamadan önce Kurula başvuruda
bulunarak ikincil düzenlemelerde öngörülecek şartları sağlayarak faaliyet izni almak üzere
gerekli başvurulan yapacaklarını beyan ederler. Bu fıkra kapsamında Kurula yapılan
başvurular Kurul internet sitesinde ilan edilir. Tasfiye olacak kuruluşlar bu durumu internet
sitelerinde duyururlar, ayrıca müşterilerine elektronik posta, kısa mesaj, telefon ve benzeri
iletişim araçları ile bildirirler.
(2) Birinci fıkrada belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyenler hakkında Kanunun
99/A ve 109/A maddesi hükümleri uygulanabilir. Tasfiyeye gitmeyi tercih eden ya da
belirlenen süre içerisinde Kurula başvuru yapmayan kuruluşlarda hesapları bulunan
müşterilerin transfer taleplerinin yerine getirilmemesi 109/A maddesi kapsamında izinsiz
hizmet sağlayıcılığı faaliyeti suçunu oluşturur. Bu transfer talepleriyle ilgili ortaya çıkacak
uyuşmazlıklarda genel hükümler uygulanır.
(3) Bu Kanun uyarınca Kurulca çıkarılacak ikincil düzenlemeler yürürlüğe girdikten
sonra, birinci fıkrada belirtilenler dışındaki kuruluşlar faaliyet izni almaksızın faaliyete
başlayamaz, birinci fıkra kapsamında faaliyette bulunan kuruluşlar da ikincil düzenlemede
belirtilecek süre içerisinde Kurula faaliyet izni başvurusunda bulunurlar. İkincil
düzenlemelerin yayımlanmasıyla birlikte Kurul birinci fıkra kapsamında faaliyet gösteren
kuruluşların yetkilendirilme işlemlerinin tamamlanması için bir süre belirleyerek, bu süre
içerisinde yetki belgesi alamayan kuruluşların faaliyetlerini sonlandırmalarını isteyebilir.
Kurul belirlediği süreleri uzatabilir. Bu fıkra hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında
Kanunun 99/A ve 109/A maddesi hükümleri uygulanır.
(4) Yurt dışında yerleşik kripto varlık hizmet sağlayıcılar Kanunun 99/A maddesinin
birinci fıkrasında belirtilen şekildeki Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik faaliyetlerini
Kanunu yürürlüğe girdiği tarihi takip eden üç ay içerisinde sonlandırır.
(5) Müşterilerin kripto varlıkları nakde veya nakdi kripto varlığa çevirebilmelerine ve
kripto varlıkların transferinin gerçekleştirilmesine imkân veren Türkiye'de yerleşik ATM ve
benzeri elektronik işlem cihazlarımn faaliyetleri Kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden
üç ay içerisinde sonlandırılır, faaliyetini sonlandırmayan ATM'ler mahallin en büyük mülkî
idare amirinin bildirimi üzerine işyeri açma ve çalışma ruhsatlarına ilişkin mevzuatta
belirlenen yetkili idareler tarafından kapatılır. Faaliyette bulunmaya devam edenler ve buna
imkân sağlayanlar hakkında Kanunun 99/A ve 109/A maddesi hükümleri uygulanır.
(6) Bu Kanunun 130 uncu maddesi uyarınca platformların gelirleri üzerinden Kurul ve
TÜBİTAK bütçesine gelir kaydedilmesi uygulaması 2024 gelirleri üzerinden 2025 yılında
uygulanmaya başlanır.
(7) Kanunun 35/B ve 35/C maddeleri uyarınca çıkarılacak ikincil düzenlemeler, bu
maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde yürürlüğe konulur."

MADDE 18- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 19- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

Paylaş