Devremülk Satış Sözleşmesi

Devremülk Satış Sözleşmesi

Devremülk Satış Sözleşmesinin Resmi Şekilde (Tapuda) Yapılmadığı Dolayısıyla Geçersiz Olduğu Kararı


    İSTANBUL   11. TÜKETİCİ MAHKEMESİ

GEREKÇELİ KARAR

ESAS NO    : 2019/336 Esas
KARAR NO    : 2020/149

HAKİM    : Suna ERŞENEL  195949
KATİP    : Sabri ERDOĞAN  208081

DAVACI     : HATİCE İNCE 
VEKİLİ    : Av. BÜNYAMİN İNCE (uets adresi) 

DAVALI     : TERMALDE TERMAL OTEL İŞLETMECİLİĞİ TURİZM İNŞAAT PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ 
VEKİLİ    : Av. ECE KERMEN l

DAVA    : Menfi Tespit (Devre Mülk Sözleşmesinden Kaynaklanan) 
DAVA TARİHİ    : 25/11/2019
KARAR TARİHİ    : 05/03/2020
KARARIN
YAZILDIĞI TARİH    : 30/03/2020

Mahkememizde görülmekte bulunan Menfi Tespit (Devre Mülk Sözleşmesinden Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılamasının sonunda,


D A V A /
Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; müvekkili ile davalı arasında 23/11/2016 tarihinde düzenlenen hisseli satılan gayrimenkul satış sözleşmesinin, gayrimenkulün 16-23 Mart tarihlerinde kullanımını kapsayacak şekilde  imzalandığını, sözleşme tutarının 20.750-TL olduğunu, 200-TL peşinat alındığını, müvekkili tarafından 21/03/2017 tarihinde 14 günlük cayma süresi içinde davalıya ihtarname gönderildiğini, davalının ihtarnameye cevap vermediği gibi herhangi bir ödeme de yapmayarak senetleri iade etmediğini, satışa konu devre mülk sözleşmesinin ayni bir hak olduğundan resmi şekilde yapılması gerektiğini, adi şekilde düzenlenen sözleşmenin geçersiz olduğunu beyan ederek adi yazılı şekilde yapılan Yalova Thermal Palace Hisseli Gayrimenkul Satış Sözleşmesinin feshini, bu sözleşme nedeniyle davalıya borçlu olmadığının tespitini, sözleşme ekinde bulunan 18/01/2017 başlangıç tarihli 25/12/2020 bitiş tarihli 48 adet senedin iptalini, peşin alınan 200-TL ile sonradan İstanbul 28.İcra Müdürlüğü'nün 2018/27720 Esas sayılı dosyası kapsamında ödenen 4.833-TL paranın faiziyle birlikte iadesine, İstanbul 8.İcra Müdürlüğü'nün 2019/29061 Esas dosyasının durdurulmasını, akabinde iptalini, harç, masraf ve yargılama giderlerinin davalı üzerine bırakılmasını talep etmiştir.
S A V U N M A /
Davalı vekili cevap dilekçesinde özetle; müvekkili şirket ile davacı arasında, imzalanan sözleşme, devre mülk hakkına ilişkin hisseli gayrimenkul satış sözleşmesi olduğunu, dava konusu sözleşmeye ilişkin uyuşmazlıkta, genel mahkemelerin görevli olduğunu, görevsizlik kararının verilmesi gerektiğini, ayrıca davacının fesih gerekçelerinin gerçeğe aykırı olduğunu, davacıya gerekli tüm bilgilerin verildiğini, sözleşmeyi kendi rızası ile imzaladığını, davacının cayma hakkının bulunmadığını, sözleşmenin devre tatil değil hisseli gayrimenkul satış sözleşmesi olduğunu, cayma hakkının devre tatil sözleşmelerine ilişkin bir hak olduğunu, imzalanan sözleşmede hiçbir satırda cayma hakkının düzenlenmediğini, davacının imzaladığı sözleşmenin KMK'ya tabi bir hisseli gayrimenkul satış sözleşmesi olup kapıdan satış sözleşmesi olmadığını, müvekkilinin bir kusurunun bulunmadığını, davacının üzerine düşen yükümlülüğü yerine getirmemek için asılsız iddialarda bulunarak sözleşmenin feshini istediğini, müvekkili şirketin davacının edemini yerine getirmesi halinde davacıya devre mülkü teslim etmekle yükümlü olduğunu, ayrıca davacının SO01-1027 sözleşme için 3.800,00-TL ödeme yaptığını, SO01-1275 no'lu sözleşmenin iptal edildiğini beyan ederek usul yönünden görevsizlik itirazalarının kabulünü, esastan davanın reddini, yargılama gideri ve vekalet ücretinin davacıya yükletilmesini talep etmiştir.


D E L İ L L E R /
1-İstanbul 8.İcra Müdürlüğü'nün 2019/29061 Esas sayılı dosya aslı.
2-İstanbul 28.İcra Müdürlüğü'nün 2018/27720 Esas sayılı dosyanın UYAP sureti. 


G E R E K Ç E /
Dava, tüketici tarafından satıcı aleyhine açılan, taraflar arasında düzenlenen hisseli gayrimenkul satış sözleşmelerinin feshi, sözleşme nedeniyle ödediği bedellerin iadesi, ve icra takibi nedeniyle borçlu olmadığının tespiti ile icra takibine konu  senetlerin iadesi istemine ilişkindir. 
Davacı ile davalı şirket arasında 18/12/2016 tarihli, SO01-1027 nolu 20.750,00-TL bedelli Yalova Thermal Palace Hisseli Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalandığı, işbu sözleşmeye istinaden 48 adet senet düzenlendiği, davacıya imzalatılan 12 adet senet üzerinden davacı aleyhine İstanbul 8.İcra Müdürlüğü'nün 2019/29061 Esas sayılı dosya ile 4.100,00-TL asıl alacak, 184,05-TL işlemiş faiz olmak üzere toplam 4.284,05-TL üzerinden icra takibi başlatıldığı, ayrıca taraflar arasında 19/02/2017 tarihli, SO01-1275 nolu 10.875,00-TL tutarlı sözleşme imzalandığı, işbu sözleşme nedeniyle 200,00-TL peşin ödeme yapıldığı, davacıya imzalatılan 18 adet senet üzerinden davacı aleyhine İstanbul 28.İcra Müdürlüğü'nün 2018/27720 Esas sayılı dosya ile 3.800,00-TL asıl alacak, 229,09-TL işlemiş faiz ve 12,30-TL komisyon olmak üzere toplam 4.041,39-TL üzerinden icra takibi başlatıldığı, davacı tarafından icra dosyasına 4.833,00-TL ödeme yapıldığı, ihtilafsız olup mevcut deliller ile de sabittir.
Taraflar arasındaki ihtilaf esas itibariyle, taraflar arasında yapılan devre mülk satış sözleşmeleri nedeni ile davacının davalıya borçlu olup olmadığı, sözleşmelerin feshi koşullarının oluşup oluşmadığı, sözleşmeler nedeniyle davacı tarafından davalıya verilen ve icra takibine konu senetlerin ve ödenen bedellerin iadesini isteme koşullarının oluşup oluşmadığı ve görev noktasında toplanmaktadır.
Davalı vekili tarafından mahkememizin görevsiz olduğu görevli mahkemenin Genel Mahkemeler olduğu belirtilmiş ise de 6502 sayılı TKHK da yapılan düzenlemeler, yerleşik Yargıtay kararları nazara alındığında, devre mülk sözleşmelerine bakmakla görevli mahkemelerin tüketici mahkemelerinin olduğu anlaşılmakla, davalı vekilince ileri sürülen göreve ilişkin itirazın reddine karar vermek gerekmiştir.
634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunun 57. Maddesinde yapılan düzenlemede devre mülk hakkının ancak konut olarak kullanılmaya elverişli bağımsız yapılarda veya bu yapıların bağımsız bölümlerinde kurulabileceği kabul edilmiştir. 
Bir binanın bağımsız bölümlerinde devre mülk hakkının kurulabilmesi için bu bölümler üzerinde önceden kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulmuş olması zorunludur. Ayrıca devre mülk konusu bina yada bağımsız bölümün paylı mülkiyete tabii olmasıda zorunludur. 
Mahkememizce Yalova Termal Belediye Başkanlığına ve Termal Tapu Müdürlüğünden belgelerin istendiği, gelen tapu kaydında davacı adına tapu devri işleminin yapılmadığı görülmüştür.
Devre mülk hakkı Tapu Sicil Müdürlüğünde düzenlenecek resmi senetle tıpkı diğer gayrimenkul devir işlemlerinde olduğu gibi resmi senetle kurulur.
Hisseli Gayrimenkul satış hakkı taşınmazın aynına ilişkin haklardandır. Bu satışın resmi şekilde yapılması gerekmektedir. Bir taşınmazın yada paylı mülkiyetin başkasına devri yada devir vaadini öngören sözleşmelerin geçerli sayılması resmi şekilde yapılmasına bağlıdır. Öngörülen şekil sözleşmenin geçerlilik şekli olup kamu düzenine ilişkindir. Davaya konu sözleşmenin mahkemeye sunulmadığı dolayısıyla eldeki belgelere göre değerlendirildiğinde sözleşmenin geçersiz olduğu, geçersiz sözleşme gereğince herkesin aldığını iade etmekle yükümlüdür. 
Davacı vekilince; SO01-1027 nolu sözleşmenin geçersizliğinin tespiti, İstanbul 28.İcra Müdürlüğü dosyasında başlatılan icra takibinden dolayı borçlu olmadığının tespiti ve takibe konu senetlerin iptali ile taraflarına iadesi, icra dosyasına ödenen 4.833,00-TL'nin faizi ile birlikte iadesi ve İstanbul 8. İcra Müdürlüğü'nün 2019/29061 Esas sayılı dosyasının iptali ve takibe konu senetlerin iptali ile bu senetlerin müvekkiline iadesi talep edilmiştir.
Mahkememizce sözleşmelerin celbi için davalı şirkete yazılan müzekkereye cevap verilmediği, davalı vekilince verilen cevap dilekçesinde; taraflar arasında  SO01-1027 nolu ve SO01-1275 nolu sözleşmelerin imzalandığı, SO01-1275 nolu sözleşmenin feshedildiği, davacı tarafın, SO01-1027 sözleşme için 3.800,00-TL ödeme yaptığının kabul edildiği ve sözleşmenin resmi şekil şartına uygun olarak düzenlendiğine ilişkin bir savunmada bulunulmadığı görülmüştür. 
Mahkememizce Yalova Termal Belediye Başkanlığına ve Termal Tapu Müdürlüğünden belgelerin istendiği, gelen tapu kaydında davacı adına tapu devri işleminin yapılmadığı görülmüştür.


Taraflar arasında yapılan devremülk satış sözleşmesinin davalı tarafça sunulmadığı, davacı adına davalı şirket tarafından tapu kaydına göre herhangi bir taşınmaz tescili yapılmadığına göre davaya konu 18/12/2016 tarihli SO01-1027 nolu sözleşmenin resmi şekilde yapılmadığı dolayısıyla geçersiz olduğu sonuç ve kanaatine varılmıştır.  Geçersiz sözleşmeye göre herkes aldığını iade etmekle yükümlüdür. 


  6502 Sayılı Yasanın TKHK 4/5 fıkra hükmünde bu konuda genel bir düzenleme yapılmıştır. Buna göre tüketicini yapmış olduğu işlemler nedeniyle kıymetli evrak niteliğinde sadece nama yazılı ve her bir taksit ödemesi için ayrı ayrı olacak şekilde kambiyo senedi düzenlemesi zorunludur. Bonoların emre muharrer olarak düzenlenmesi mümkün değildir. Aksi halde düzenlenen senet tüketici açısından geçersizdir.'' hükmüne yer verilmiştir. 


Taraflar arasındaki 18/12/2016 tarihli SO01-1027 nolu sözleşmede  6502 Sayılı Kanunun 4/5 maddesine aykırı olarak davalı şirketin  tüketiciden emre yazılı senet  alması nedeniyle alınan senetler tüketici yönünden geçersizdir bu nedenle senetlerin iptali ve tüketiciye iadesine karar vermek gerekmiştir. 
Ayrıca davalı tarafça bu senetlere istinaden başlatılan İstanbul 28. İcra Müdürlüğü'nün 2018/27720 Esas sayılı ve İstanbul 8.İcra Müdürlüğü'nün 2019/29061 Esas sayılı dosyası ile dosyalarından dolayı başlatılan icra takibi nedeniyle  davacının borçlu olmadığının tespiti ile, takibe konu senetlerin iptaline ve senetlerin davacıya iadesine  karar vermek gerekmiştir.
Davacı tarafça, İstanbul 28.İcra Müdürlüğü'nün 2018/27720 Esas sayılı dosyasına yapılan  4.833,00-TL ödemenin  ve yine  Taraflar arasında yapılan ve sonra feshedilen  19/02/2017 tarihli SO01-1275 numaralı sözleşme nedeniyle  davacının   peşin ödemiş olduğu  200-TL'nin dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine  karar vermek gerekmiştir. 
Tüm bu nedenlerle, davanın kabulü ile aşağıdaki şekilde  hüküm kurmak gerekmiştir.


H Ü K Ü M / Yukarıda açıklanan gerekçelerle;
Davanın  KABULÜ ile

1-Dava konusu taraflar arasında yapılan 18/12/2016 tarihli SO01-1027 sözleşme nolu Yalova Thermal Palace Hisseli Gayrimenkul Satış Sözleşmesi'nin  GEÇERSİZLİĞİNİN TESPİTİNE, 
2-18/12/2016 tarihli SO01-1027 nolu sözleşmeye istinaden davacı tarafından düzenlenerek davalıya verilen;
25.07.2019 tarihli   400,00-TL Bedelli
25.08.2019 tarihli   400,00-TL Bedelli
25.09.2019 tarihli   400,00-TL Bedelli
25.10.2019 tarihli   400,00-TL Bedelli
25.11.2019 tarihli   400,00-TL Bedelli
25.12.2019 tarihli   400,00-TL Bedelli
25.01.2020 tarihli   400,00-TL Bedelli
25.02.2020 tarihli   915,00-TL Bedelli
25.03.2020 tarihli   915,00-TL Bedelli 
25.04.2020 tarihli   915,00-TL Bedelli 
25.05.2020 tarihli   915,00-TL Bedelli 
25.06.2020 tarihli   915,00-TL Bedelli 
25.07.2020 tarihli   915,00-TL Bedelli 
25.08.2020 tarihli   915,00-TL Bedelli
25.09.2020 tarihli   915,00-TL Bedelli
25.10.2020 tarihli   915,00-TL Bedelli
25.11.2020 tarihli   915,00-TL Bedelli
25.12.2020 tarihli   900,00-TL Bedelli
     olmak üzere toplam 12.850,00-TL bedelli 18 adet senedin İPTALİ ile davacıya İADESİNE,
3-İstanbul 28. İcra Müdürlüğü'nün 2018/27720 Esas sayılı dosyasından davacının BORÇLU OLMADIĞININ TESPİTİ ile, takibe konu senetlerin İPTALİNE ve senetlerin davacıya İADESİNE,
4-İstanbul 28.İcra Müdürlüğü'nün 2018/27720 Esas sayılı dosyası nedeniyle davacının yapmış olduğu 4.833,00-TL'nin dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacıya VERİLMESİNE,
5-İstanbul 8.İcra Müdürlüğü'nün 2019/29061 Esas sayılı dosyası ile başlatılan icra takibinin İPTALİ ile, takibe konu senetlerin İPTALİNE ve senetlerin davacıya İADESİNE,
6-Taraflar arasında yapılan 19/02/2017 tarihli SO01-1275 numaralı sözleşme kapsamında davacı tarafından davalıya peşin ödenen 200-TL'nin dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacıya VERİLMESİNE,
7-Fazlaya ilişkin talebin reddine, 
8-AAÜT uyarınca 4.743,75-TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine, 
9-Davacı tarafından mahkememiz yapılan 5 tebligat gideri 36,00-TL ve 1 müzekkere gideri 16,80-TL  olmak üzere toplam 52,80-TL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine, 
10-2.160,30-TL harcın hazine adına davalıdan tahsiline,
11-Davacı tarafından yatırılan gider avanslarından kullanılmayan kısmının hükmün kesinleşmesinden sonra ve istek halinde 6100 sayılı HMK'nın 333. Maddesi uyarınca davacıya iadesine,
                     Tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar davacı vekilinin yüzüne karşı davalının yokluğunda açıkça okunup usulen anlatıldı. 05/03/2020 


 

Paylaş