Uyuşturucu madde ticareti

UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİ

Suçunun ortaya çıkmasına yardımcı olan sanığa Etkin Pişmanlık hükmünün uygulanması gerektiği

YARGITAY 10.CEZA DAİRESİ

Esas Numarası: 2017/7877

Karar Numarası: 2018/2254

Karar Tarihi: 05.03.2018

Mahkeme : …. Bölge Adliye Mahkemesi

Dosya incelendi.

GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ

Tebliğnamede sanık olarak gösterilen … hakkında verilen karar ile ilgili herhangi bir kanun yolu talebi bulunmadığından ve hakkındaki hüküm 12.04.2017 tarihinde kesinleştiğinden bu sanıkla ilgili karar inceleme dışında tutulmuştur.

A) Sanıklar hakkında, 24/12/2015 ve 15/02/2016 tarihli eylemlerinden dolayı “zincirleme olarak uyuşturucumadde ticaretiyapma” suçundan verilen mahkûmiyet hükümlerine yönelik temyiz isteklerinin incelenmesi:

Yargılama sürecindeki işlemlerin yasaya uygun olarak yapıldığı, delillerin gerekçeli kararda gösterilip tartışıldığı, vicdanî kanının dosya içindeki belge ve bilgilerle uyumlu olarak kesin verilere dayandırıldığı, eylemlere uyan suç tipi ile yaptırımların doğru biçimde belirlendiği ve istinaf istemlerinin esastan reddine dair karar hukuka uygun bulunduğundan, sanıklar müdafilerinin temyiz itirazlarının yerinde görülmemesi nedeniyle, 5271 sayılı CMK’nın 302/1. maddesi uyarınca, usul ve yasaya uygun olan bölge adliye mahkemesi kararına yönelik TEMYİZ İSTEMLERİNİN ESASTAN REDDİ ile HÜKÜMLERİN ONANMASINA,

B) Sanık … hakkında, 15/09/2015 tarihli eyleminden dolayı “uyuşturucumaddeticareti yapma” suçundan verilen mahkûmiyet hükmüne yönelik temyiz isteğinin incelenmesi:

Yargılama sürecindeki işlemlerin yasaya uygun olarak yapıldığı, delillerin gerekçeli kararda gösterilip tartışıldığı, vicdanî kanının dosya içindeki belge ve bilgilerle uyumlu olarak kesin verilere dayandırıldığı, eylemin sanık tarafından gerçekleştirildiğinin saptandığı, eyleme uyan suç tipinin doğru biçimde belirlendiği anlaşıldığından, yerinde görülmeyen diğer temyiz itirazlarının reddine, ancak;

Sanığın aleyhinde yeterli ve kesin delil bulunmadığı aşamada, evinin dışında ve evinin yakınındaki boş arazide ele geçirilen suç konusu uyuşturucu maddelerin kendisine ait olduğunu söyleyerek, soruşturma ve kovuşturma aşamasındaki beyanları ile suçunun ortaya çıkmasına hizmet ve yardım eden sanık hakkında TCK’nın 192/3.maddesindeki etkin pişmanlık hükmünün uygulanması gerektiğinin gözetilmemesi,

Yasaya aykırı, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde olduğundan hükmün BOZULMASINA,05/03/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

[email protected]

Paylaş