İcra Ceza

İcra Ceza Suçu Beraat Kararı

İcra ceza suçlarına konu takiplerde vekil bulunsa dahi tebligatın asile yapılması gerektiği kararı


SİVAS   İCRA CEZA MAHKEMESİ
DOSYA NO    : 2018/1818 Esas
KARAR NO    : 2019/768

    
GEREKÇELİ KARAR
T Ü R K   M İ L L E T İ   A D I N A
HAKİM    : 
KATİP    : 
MÜŞTEKİ    : 
SUÇ    : Ticareti usulüne aykiri terk etmek.
ŞİKAYET TARİHİ    : 30/10/2018
KARAR TARİHİ    : 03/05/2019
GEREKÇELİ KARAR YAZ. TARİHİ: 14/05/2019

Müşteki vekili tarafından sanık aleyhine açılan Ticareti usulüne aykiri terk etmek. suçu ile ilgili yapılan açık duruşma sonunda;


GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ    :


Müşteki taraf şikayet dilekçesinde sanığın ticareti usulüne aykırı terk ettiğini iddia ederek sanığın cezalandırılmasını talep etmiştir. 
Sanık vekili 09/02/2019 tarihli savunma dilekçesinde ve duruşmadaki beyanlarında şikayet olunan asıl borçluya değil de borçlu vekiline yapılan icra emri tebligatının cezai sorumluluk bakımından hukuki sonuç doğurmayacağından bahisle sanığın beraatine karar verilmesini talep etmiştir.
 Sivas 1. İcra Müdürlüğü’nün 2015/7225 esas sayılı takip dosyası ve tüm dosya kapsamı birlikte incelenmiştir. 
Cumhuriyet Başsavcılığının 2019/339 uzlaştırma nolu uzlaştırma evraklarının geldiği, uzlaşmanın sağlanamadığı anlaşılmıştır.


Yargıtay 19. Ceza Dairesi Esas No: 2015/30996 Karar No: 2018/4070 Karar Tarihi:05.04.2018 ilamı
"İlamlı icra takibinde hukuki sonuç doğurması bakımından ilamda yazılı borçlu vekiline tebligat yapılması yasal ise de ceza hukuku bakımından cezaların şahsiliği prensibinin bir gereği olarak, şikayet olunan asıl borçluya değil de borçlu vekiline icra emri tebligatının, cezai sorumluluk bakımından hukuki sonuç doğurmayacağı, somut olayda ise şikayete konu icra takip dosyasında icra emrinin borçlu şirket yetkilisi yerine vekiline tebliğe çıkarıldığı, borçlu şirkete yapılmış usulüne uygun bir icra emri tebligatı bulunmadığının ve takip kesinleşmeden 06.07.2013 tarihinde şikayette bulunulduğunun anlaşılması karşısında,  sanıkların beraatine ilişkin hükümler sonucu itibariyle doğru olduğundan,"


Her ne kadar sanığın ticareti usulüne aykırı terk etmek suçu nedeni ile cezalandırılması için şikayet yapılmış ise de, cezaların şahsiliği ilkesi gereği  ticareti usulüne aykırı terk etmek suçundan şikayet yoluna gidilebilmesi için icra emrinin asile tebliğ edilerek takibin kesinleştirilmesi gerekmekte olup somut olayımızda icra emrinin sanık asile tebliğ edilmediği ve bu suretle suç unsurlarının oluşmaması  nedeniyle,  sanığın beraatine karar vererek aşağıda yazılı şekilde hüküm kurulmuştur. 


H Ü K Ü M : Yukarıda açıklanan nedenlere göre;
1- Sanık her ne kadar ticareti terk suçu nedeniyle İİK 337/a maddesi uyarınca cezalandırılmaları için dava açılmış ise de suç unsurlarının oluşmaması  nedeniyle 5271 sayılı CMK 223/2-a maddesi gereğince  BERAATİNE, 
2- Yargılama giderlerinin müşteki üzerinde bırakılmasına, 
3- Sanık kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden 825,00 TL vekalet ücretinin müştekiden alınarak sanığa verilmesine, 
4-Yapılan uzlaştırma giderleri 198,00 TL'nin müştekiden alınarak hazineye irat kaydına,
5-Dair, müşteki vekilinin ve sanık vekilinin yüzüne karşı  tefhimden itibaren  İİK.353.maddesi gereğince 7 gün içerisinde mahkememize yapılacak sözlü veya yazılı başvuruyla Ankara Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinafı kabil olmak üzere verilen karar açıkça okunup anlatıldı.
03/05/2019

 

Paylaş