ÇEK KANUNUNDA YAPILAN DÜZENLE data-sizes=

ÇEK KANUNUNDA YAPILAN DÜZENLEME

ÇEK KANUNUNDA YAPILAN GEÇİCİ DÜZENLEMEYLE İNFAZLAR DURDURULDU.

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun  26.03.2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. İlgili Kanunun 49. Maddesi ile  5991 sayılı Çek Kanunu’na eklenen geçici 5. madde ile çekle ilgili olarak 24.03.2020 tarihinde karşılıksız çek keşide etme suçundan dolayı mahkûm olan kişilerin cezalarının infazı durdurulmuştur. İnfazın durdurulması hali 24.03.2020 tarihine kadar işlenen suçlar için geçerli olup, bu tarihten sonra işlenecek suçları kapsamamaktadır. 

 

KANUN DÜZENLEMESİ
"GEÇİCİ MADDE 5- (1) 5 inci maddede tanımlanan ve 24/3/2020 tarihine kadar işlenen suçtan dolayı mahkûm olanların cezalarının infazı, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla durdurulur. Hükümlü tahliye tarihinden itibaren en geç üç ay içinde çek bedelinin ödenmeyen kısmının onda birini alacaklıya ödemek zorundadır. Kalan kısmını üç aylık sürenin bitiminden itibaren ikişer ay arayla on beş eşit taksitle ödemesi durumunda mahkemece, ceza mahkumiyetinin bütün sonuçlarıyla ortadan kaldırılmasına karar verilir. İnfazın durdurulduğu tarihten itibaren en geç üç ay içinde çek bedelinin ödenmeyen kısmının onda birinin ödenmediği takdirde alacaklının şikayeti üzerine mahkemece hükmün infazının devamına karar verilir. Hükümlü taksitlerden birini süresi içinde ilk defa ödemediği takdirde ödemediği bu taksit, sürenin sonuna bir taksit olarak eklenir. Kalan taksitlerden birini daha ödemediği takdirde alacaklının şikayeti üzerine mahkemece hükmün infazının devamına karar verilir.
(2) Hükmün infazının durdurulması halinde ceza zamanaşımı işlemez.
(3) Bu madde uyarınca infazı durdurulan kişi hakkında mahkemece Ceza Muhakemesi Kanununun 109 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendinde yer alan adli kontrol tedbirine karar verilebilir.
(4) Bu madde uyarınca verilecek kararlarda, hükmü veren icra ceza mahkemesi yetkilidir. Mahkemece bu madde uyarınca verilecek tüm kararlar alacaklıya tebliğ edilir.
(5) Bu madde uyarınca verilecek kararlara karşı itiraz kanun yoluna gidilebilir. İtirazın incelenmesinde İcra ve İflas Kanununun 353 üncü maddesinin birinci fıkrasında belirlenen itiraz usulü uygulanır.
(6) Bu madde hükümleri her bir suç için ancak bir kez uygulanabilir."

 

Çek Kanunu’na eklenen geçici 5. Madde  ne gibi değişiklikler getirdi? 

1-24.03.2020 tarihine kadar  işlenen  cezaların infazı kanunun yürürlüğe girdiği 26.03.2020  itibariyle durdurulmuştur. 

2-İnfazın durdurulduğu (hükümlünü tahliye olduğu ) tarihten itibaren en geç üç ay içinde çek bedelinin ödenmeyen kısmının onda birini alacaklıya ödemek zorundadır.

3-Kalan kısmını üç aylık sürenin bitiminden itibaren ikişer ay arayla on beş eşit taksitle ödenir.

4-Hükümlü taksitlerden ilk defa ödemediği takdirde ödemediği bu taksit, sürenin sonuna bir taksit olarak eklenir. İki taksit ödemediği takdirde alacaklının şikayeti üzerine mahkemece hükmün infazının devamına karar verilir.

5-infazın durdurulması halinde ceza zamanaşımı işlemez. 

6-infazı durdurulan kişi hakkında cmk 109. Maddesindeki yurt dışı yasağı adli kontrol kararı verilebilir. 

7-Bu kararlara karşı kararın tefhim veya tebliğden itibaren 7 gün içinde ilgili icra ceza mahkemesine itiraz edilebilir. İtiraz değerlendirme neticesinde verilen kararları kesindir. 

 

İnfazı durdurulan hükümlülerin  sadece  taksitlerin  kanunda belirtildiği şekilde ödenmemeleri infazı devam ettirmez. Ayrıca  ödemelerin yapılmamasıyla birlikte alacaklının şikayeti üzerine mahkeme hükmün infazının devamına karar  verebilir. 


 

Paylaş