şüpheden sanık yararlanır

Yargıtay. 13. Ceza Dairesi

Suçun işleniz zamanı belirlenememişse gündüz vakti işlendiği kabul edilmelidir.

 

Yargıtay. 13. Ceza Dairesi         2014/38079 E.  ,  2016/2707 K.

"İçtihat Metni"

Tebliğname No : 4 - 2013/359313
MAHKEMESİ : Adana 4. Asliye Ceza Mahkemesi
TARİHİ : 25/10/2013
NUMARASI : 2013/680 (E) ve 2013/807 (K)
SUÇ : Hırsızlık, konut dokunulmazlığının ihlali


Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle dosya incelenerek, gereği düşünüldü:
Hırsızlık suçu yönünden yapılan temyiz incelemesinde,
Dosya ve duruşma tutanakları içeriğine, toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan hukuken geçerli ve elverişli kanıtlara, gerekçeye ve hakimin takdirine göre; suçun sanık tarafından işlendiğini kabulde ve nitelendirmede usul ve yasaya aykırılık bulunmadığından, diğer temyiz itirazları da yerinde görülmemiştir.
Ancak; Dosya kapsamına göre, hırsızlık eyleminin müşteki beyanına göre 06:00 saati civarında gerçekleştiği, Kandilli Rasathanesi verilerine ve yaz saati uygulamasına göre de saat 05:12 de gündüzün başladığının anlaşılması karşısında; şüpheden sanık yararlanır ilkesi de gözetilerek hırsızlık suçunun gündüz vakti işlendiğinin kabulü gerekirken sanık hakkında TCK'nın 143. maddesince artırım yapılıp yazılı şekilde hüküm kurularak fazla ceza tayin edilmiş olması,
Bozmayı gerektirmiş, sanık ... ...’nın temyiz itirazı bu bakımdan yerinde görülmüş olduğundan, hükmün açıklanan nedenle isteme aykırı olarak BOZULMASINA, bozma nedeni yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden, 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi yollamasıyla 1412 sayılı CMUK’un 322. maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak, hırsızlık suçundan kurulan hüküm fıkrasından 5237 sayılı TCK’nun 143. maddesinin uygulanmasına ilişkin bölüm çıkartılarak sonuç cezanın 1 yıl 3 ay olarak belirlenmesi suretiyle, , diğer yönleri usul ve yasaya uygun bulunan hükmün DÜZELTİLEREK ONANMASINA,
Konut dokunulmazlığını ihlal suçu yönünden yapılan temyiz incelemesinde,
Dosya ve duruşma tutanakları içeriğine, toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan hukuken geçerli ve elverişli kanıtlara, gerekçeye ve hakimin takdirine göre; suçun sanık tarafından işlendiğini kabulde ve nitelendirmede usul ve yasaya aykırılık bulunmadığından, diğer temyiz itirazları da yerinde görülmemiştir.
Ancak; Dosya kapsamına göre, eyleminin müşteki beyanıyla 06:00 saati civarında gerçekleştiği, Kandilli Rasathanesi verilerine ve yaz saati uygulamasına göre de saat 05:12 de gündüzün başladığının anlaşılması karşısında; şüpheden sanık yararlanır ilkesi de gözetilerek hırsızlık suçunun gündüz vakti işlendiğinin kabulü gerekirken sanık hakkında TCK'nın 116/4. maddesince artırım yapılıp yazılı şekilde hüküm kurularak fazla ceza tayin edilmiş olması,

 

../..

Bozmayı gerektirmiş, sanık ... ...’nın temyiz itirazı bu bakımdan yerinde görülmüş olduğundan, hükmün açıklanan nedenle isteme aykırı olarak BOZULMASINA, 22.02.2016 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Av.Bünyamin İNCE

Paylaş